Електроника. Електронни устройства.

януари 21st, 2010

Наименованието на науката „електроника“ има гръцки произход и произлиза от думата „електрон“, която в буквален смисъл означава кехлибар (тъй като кехлибарът е използван от древните гърци при опитите свързани с електро-статичните взаймодействия). Точно с това се свързват всички протичащи процеси и явления в сферата на електрониката. Тези процеси обхващат физически и химически взаимодействия и явления в среда на вакуум, в различни газови среди или в кристалната решетка на дадено твърдо тяло.
В днешно време електронни съоръжения и устройства са разпространени в почти всички сфери на човешкия живот – бита, автомобилната и други видиве промишленост, стопанството, бизнеса и други. Чрез електронни устройства се управлява, контролира, изчислява и други.
Проектирането и конструирането на електронни устройства се подчиняват на законите на електротехниката, схемотехниката, теорията на полупроводниковите елементи и електронни схеми и други, а самите електронни устройства се реализират посредством различни елементи (активни – източници на енергия и пасивни – елементи, които НЕ генерират енергия), като: източници на електродвижещо напрежение (ЕДН); източници на електродвижещ ток (ЕДТ); микроконтролери; диоди; транзистори; електронни лампи; резистори; кондензатори; бобини и др.
Електрониката е специалност в която заемат място дисциплини като: Аналогова,Цифрова и Импулсна схемотехника; Теория на електронните схеми (ТЕС); Полупроводникови елементи(ППЕ); Токозахранващи устройства (ТЗУ); Измервания в електрониката(ЕИ); Основи на компютърните технологий (ОКТ); Програмиране и основните за техническите науки: Физика, Химия, Математика и Техническо документиране и чертане. Тези дисциплини са тясно свързани една с друга и при създаването на електронни устройства се прилагат законите на всяка една от тях.

Видове схеми

януари 21st, 2010

Аналогови схеми

Широкото разпространение на електронната техника в промишлеността, екологията, бита и транспорта обуславя необходимостта от проектирането на разнообразни аналогови и цифрови електронни схеми. Въпреки нарастващия дял на цифровите схеми в електронните устройства съществуват поне три факта, които правят аналоговите схеми все по-необходими. Първо, естественият свят е аналогов. Следователно аналоговите схеми са необходими в системите за събиране на информация, за да подготвят аналоговата информация за преобразуване в цифров вид. Второ, все още остават много важни приложения, които се изпълняват най-добре от смесени (аналогово-цифрови) устройства. Такива са случайте, когато аналогови схеми (например мащабиращи усилватели, нискочестотни филтри, преобразуватели на ток в напрежение и усилватели на мощност) се използват като входни и изходни стъпала в аналогово-цифровите и цифрово-аналоговите преобразуватели. Трето, прецизни и сложни цифрови системи моделират поведението на аналогови схеми. Следователно богатството от методи за проектиране на аналогови електронни схеми може да бъде ценна основа и за създаване на цифрови схеми и устройства.

Цифрови схеми

Цифровите схеми са основен и изключително важен дял на електрониката. Макар и по-късно появили се, те претърпяват такова бурно развитие и усъвършенстване, че за рамките на един съзнателен човешки живот е отчайващо невъзможно детайлното им опознаване и изучаване. Специалистът по електроника и специално по цифрова електроника е изправен пред изтощителния процес на догонване на новостите, а като награда му остава тягостното чувство на непрекъснато изоставане. И въпреки това, приятното усещане и удовлетворението от научаването на нещо ново, от усвояването, синтезирането или усъвършенстване на схеми и устройства са достатъчен стимул за всеки посветил кариерата си на цифровата електроника.

Импулсни схеми

В съвременната техника широко се използват импулсни и цифрови устройства и схеми. Развитието на техниката и технологиите позволяват създаването и масовото използване на интегрални микросхеми, с помощта на които се осъществява обработката на информацията в различни области на живота въобще и в частност, в комуникационните и информационни системи, в измервателната техника, автоматиката, радиолокацията, радионавигацията и др.

След краткото въведение е добре да кажем каква точно е ралзиката между различните видове схемотехника и схеми. Например:
1.    В аналоговите електронни схеми носител на информацията е амплитудата на сигнала. Всички аналогови сигнали могат да се представят като сума от безброй хармонични трептения. Аналоговите схеми намират приложение в почти всяко електронно устройство с предназначение за бита, промишлеността и транспорта – в аудио- и видеотехниката, радиоприемниците и предавателите, сензорните схеми и устройства, медицинските уреди и др.
Класификация на аналоговите електронни схеми: Според своето предназначение аналоговите електронни схеми се делят на линейни и нелинейни(функционални преобразуватели). В групата на линейните схеми най-широко са разпространени усилвателите и активните филтри. В най-общ смисъл усилвателите са транзисторни схеми, чиято функция е да усилват маломощни входни сигнали. Според вида усилвателите са постоянно и променливотокови. Входният сигнал при постояннотоковите усилватели може да бъде напрежение или ток. За тях усилването започва от честота нула херца на сигнала. Променливотоковите усилватели се делят на три групи в зависимост от честотната област, която обхващат: нискочестотни (20Hz-1MHz), високочестотни (1MHz-100MHz) и свръхвисокочестотни (100MHz-10GHz).
Схеми - класификация
Активните филтри представляват транзисторни електронни схеми, които пропускат с малки промени сигнали в определена честотна област и задържат сигналите с всички останали честоти. Следователно филтрите въздействат избирателно(селективно) върху амплитудата на преминаващите през тях сигнали с различни честоти. Основните експлоатационни характеристики на филтрите са АЧХ – амплитудно-честотна характеристика и ФЧХ – фазово-честотна характеристика. В зависимост от честотата на пропускане филтрите се делят на: нискочестотни филтри-НЧФ, високочестотни филтри-ВЧФ, лентови филтри-ЛФ и заграждащи(реджекторни) филтри-ЗФ.
Функционалните преобразуватели са електронни схеми, които имат нелинейна предавателна характеристика. Към тях спадат генераторите, логаритмичните усилватели, ограничителите, модулаторите и др. Най-голямата група функционални преобразуватели са генераторите, които самостоятелно (ез вънпно въздействие) произвеждат сигнали с определена форма, амплитуда и честота.

2.    Обект на цифровата схемотехника са схеми и системи, в които като правило могат да се определят само две възможни състояния. Те могат да се представят чрез токово и безтоково състояние на верига, състояние на затворен и отворен ключ и др. Обикновено тези състояния се представят чрез две различни стойности на напрежение, условно наречени H(high – Високо) и (Low – Ниско).
На тези две състояния в цифровите схеми се присвояват логически нива ’0′ и ’1′, като цялото им поведение се описва посредством законите на двоичната логика. Когато на високото ниво е съпоставена логическа ’1′, а на ниското – логическа ’0′, логиката се определя като положителна. В обратния случай логиката се определя като отрицателна.В цифровите схеми се използват и двете логики, но положителната се прилага по-често.
Схеми - логически нива
Практически всяко логическо ниво, в цифровите схеми, представлява област от стойности на напрежението. Логическите ’1′ и ’0′  се представят като стойности на напрежение намиращи се между определени минимална и максимална стойност.
Схеми - области
Горната фигура илюстрира областите на логическите нива. Напреженията Umin’1′ и Umax’1′ определят съответно минималната и максималната стойност на логическата ’1′. Аналогично е за стойностите на логическата ’0′. Областта между Umax’0′ и Umin’1′ се нарича неопределена зона. Всяко напрежение от тази област може да се възприеме като ’0′ или ’1′ без да е сигурно какво ще се случи. В различните схеми, различните видове логики могат да имат области на логически ’0′ и ’1′ с различна големина и асиметрично разположени спрямо захранващото напрежение на тези схеми. Също така областите на логическите нива са различни за изходните и входни сигнали на логическите елементи в схемите. Големината им осигурява правилна работа при промяна на паарметрите на схемите от температурата, натоварването, захранващото напрежение, въздействието на шумовете и технологичните отклонения. За да се гарантира правилна работа при свързването на елементите е необходимо областите на изменение на входните сигнали да са по-широки от областите на изменение на изходните сигнали. При това областите на входните логически нива на електронните схеми трябва да припокриват областите на изходните логически нива. Това е необходимо и при свързването на логически елементи от различни фамилии за съвместна работа.

3. Характерно и общо за електрическите импулси е скоковото изменение на токовете и напреженията. Затова в схемите за формиране на електрически импулси има много общи идеи и технически решения, което позволява да се обединят схемите за формиране на импулсите в един общ клас импулсни схеми. Техническата област, използваща импулсни схеми за решаване на много технически задачи се нарича импулсна схемотехника.
Електрическите импулси от токове и напрежения са удобни за използване като дискретни сигнали в много области на техниката: комуникации, радиолокация, телевизия, компютърна техника, автоматика, телеуправление и телесигнализация, телемеханика, измервания на електрични и неелектрични величини и др.
Електрическите импулси на ток или напрежение са особено удобни да се използват за представяне на различна информация в много области на техниката.
Дискретни са сигналите, приемащи точно определен брой значения в някакъв интервал от време. В повечето случаи се използват двоични сигнали. Информацията, представяна с дискретни сигнали се нарича дискретна или цифрова информация.
Системите, в които дискретните сигнали са импулси се наричат импулсни, а системите, използващи сигнали от високи и ниски нива на напрежение се наричат потенциални. Ако за сигнали се използват импулси и нива, системите се наричат импулсно-потенциални.
Развитието на технологиите и схемотехниката позволяват създаването на много технически устройства, реализиращи редица логически и математически операции. Използването на такива елементи определя нова техническа област, наречена импулсна схемотехника. Тя позволява създаването на технически устройства с малки размери и много малка консумация на ток, намаляването на размерите и масата на апаратурите, което в много случаи е особено важно.
Широкото използване на такива сигнали развива ново направление в техниката – дискретна или цифрова техника.

Определяне на стойността на един резистор (съпротивление) в зависимост от цветните ленти върху него

февруари 11th, 2010

Най-широко разпространеният метод за маркиране на един резистор е този с четири цветни ленти, изобразени около резистора. Първите две от тези ленти отговарят на първите две цифри от стойността на съпротивлението на резистора, третата съответства на множителя, с който се умножават предишните две и последната лента (в каталозите означена или като сребърна, или като златна) показва толеранса – позволеното отклонение от стойността на съпротивлението. Толерансът винаги е в проценти. Сребърната и златна лента винаги се намират на последно място и са на определено растояние от останалите три. В каталога, даден по-долу, буквите „К“ и „М“ означават съответно „кило’ – 1 000 и „мега“ – 1 000 000.

Обобщена еквивалентна схема и основни динамични параметри на електронен усилвател

февруари 21st, 2010

Електронните усилватели са транзисторни схеми, предназначени да усилват мощността на даден входен сигнал. На тази снимка можете да видите блоковата схема на такъв усилвател:

Електронен усилвателНа тази снимка параметрите са:

eG – генераторно напрежение

RG  – вътрешно съпротивление на генератора (в частност се приема, че генератора е идеален и има нулево вътрешно съпротивление)

i -  входен ток

io – изходен ток

ui – входно напрежение

uo – изходно напрежение

RL – товар

Усилването на електрически сигнали е линейна функция. Това означава, че при увеличаването на амплитудата на входния сигнал трябва да се запази неговата форма. Ако след преминаване на сигнала през усилвателя изходният сигнал съдържа хармонични съставки, различни от тези на входния, се получава изкривяване на информацията, носена от аналоговите сигнали. Основната причина за това е нелинейния характер на волтамерната характеристика на транзисторите, които изграждат усилвателите. За да се намалят изкривяванията в изходния сигнал,  се избират постояннотокови режими на работа, при които се използват линейните области от характеристиките на транзисторите. При работа с малки сигнали зависимостите между напреженията и токовете могат да се приемат за линейни, при това усилвателите функционират като линейни електронни схеми. В този случай горепосочената схема може да се замени с два еквивалентни модела.

Усилвател - НортънТевенен - усилвател

Схемите на Нортън и Тевенен се отнасят до използването на еквивалентни заместващи схеми на един активен двуполюсник, по отношение на даден клон в който режимът не се променя, когато се разглежда цялата схема (клонът с товара в случая).

Формули:

Коефициент на предаване на входната верига

Kin = ui/eG = RiA/RiA+RG , където ui = i*RiA= [ eG/(RiA+RG) ]*RiA и i = eG/RG+RiA

Коефициент на усилване по напрежение

1) За теоремата на Нортън – Au = uo/ui = Auo*[ RL/(RL+RoA )], където uo = io*RL = [Auo*ui/(Roa+RL)]*RL, io = Auo*ui/RoA+RL

Следователно Au = SRoa*[RL/(RL+RoA)]

2) За теоремата на Тевенен – Au = uoПХ/ui = SRoA , където uoПХ е изходно напрежение на празен ход

Пълен коефициент на усилване по напрежение

Au = uo/eG = Au*Kin

Коефициент на усилване по ток

Ai = io/i = uo/RL*RiA/ui = Au*RiA/RL, където io = uo/RL и i = ui/RiA

Мощност на входния и изходния сигнал

Pi = ui*i – мощност на входния сигнал

Po = uo*io – мощност на изходния сигнал

Коефициент на усилване по мощност

Ap = PL/Pi = Au*Ai

Коефициент на полезно действие

η = PL/Pcc , където Pcc е мощността консумирана от захранващия източник на усилвателя, като Pc = Pcc – PL е отделената в PN преходите на транзисторите електрическа мощност, която се преобразува в топлина (загубна или разсейвана мощност).

Входно съпротивление

RiA = ui/i

Изходно съпротивление

RoA = uoПХ/io,кс ; където  io,кс е изходния ток на късо съединение.

Съпротивленията RiA и RoA за реален усилвател обикновено се определят от следните изрази:

RiA = ui*RG/(eG – ui)

RoA = (uoПХ-uo)/u*RL

Анализ и синтез на електронни схеми – линкове

февруари 26th, 2010

В настоящата публикация можете да намерите линкове, водещи към сайтове с ценна информация за анализа и синтеза на електронни схеми. 

http://www.twysted-pair.ca/home2.htm – Тук ще откриете електронни схеми върху които да упражнявате знанията си по основна електроника. Това е един добър начин да усвоите схемните анализи с модели съдържащи кондензатори и бобини

http://www.uta.edu/ee/hw/pspice/ – Тук ще откриете интересна и полезна информация за употребата и възможностите, които предлага PSpice
http://denethor.wlu.ca/PSpice/pspice_tutorial.html – На този адрес също са публикувани ценни и интересни материали за PSpice

Моля споделете в блога или форума дали намирате информацията за полезна.

Какво означава „транзистор“ ?

март 7th, 2010

Понятието транзистор означава полупроводников елемент, който осигурява усилване по ток, напрежение или мощност на  входните сигнали. Според вида на основните токоносители в PN преходите на транзисторите, те се делят на NPN и PNP транзистори. Съответно в първия вид основни токоносители са електроните, а във втория дупките (първите се характеризират с по-голямо бързодействие).

транзистори

Фототранзистор

март 23rd, 2010

Фототранзистор (или както някои хора го наричат -  фотодиод ) е полупроводников,  малкоинерционен преобразувател с висока чувствителност, който преобразува светлинни в електрически сигнали. При фототранзисторите, за разлика от всеки обикновен транзистор, като емитери се използват падащите  снопове светлина. Под понятието фототранзистор може да се разбере транзистор  с изключена база, който едновременно изпълнява функцията на индикатор и усилвател на ток.

Усилватели

март 24th, 2010

Усилването на електрическите сигнали представлява управление по даден закон на енергията на електрически източник. Устройствата, които осъществяват управлението и усилването се наричат усилвателни устройства или електронни усилватели. Източникът на управляващ сигнал изразходва някаква мощност за управление. От своя страна усилвателят доставя известна мощност в изхода си, свързана по определен закон с управляващата, входната мощност. За усилване и усилватели може да се говори само тогава, когато изходната (управляваната) мощност Po е по-голяма от входната (управляващата) мощност Pi т.е.

Po > Pi

ЛЕКЦИЯ 1 ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

май 29th, 2010

Микропроцесорите. Тенденции в развитието.

Цифрово устройство управлявано по програмен път . Начини за увеличаване на производителността : 1.увеличаване на тактовата честота ; 2. увеличаване на битовете на шината данни.
Дума на процесора = разрядите на шина данни
Представители на поколенията на микропроцесорите :

Електроника - микропроцесори

Блокова схема на микропроцесорна система:
Електроника - блокова схема

В микропроцесора има АЛУ , регистри и др.
RAM – Kbytes to Mbytes ROM – видове
Вх. / Изх. – периферни устройства
Тенденции: увеличаване на битовете ; намаляване на консумацията ; увеличаване на тактовата честота
Производство на микроконтролери – специализирани едночипови микрокомпютри обикновено съдържат АЦП и ЦАП
Приложение за промишлени устройства:

Микро електроника

Лекции по микропроцесорна техника част 2

май 29th, 2010

Основни функции на микропроцесорна система :
1. Запис на данни в паметта .
2. Четене на данни от паметта.

Микропроцесорна техника

Четене на данни и инструкции при Харвардска архитектура :
Управление ( различно за отделните МП ) :
МП фамилия – ИС , които имат общи сигнали за управление : напр. СМ601 – МП , СМ602 – PIA (паралелен интерфейс) , СМ603 – ACIA (асинхронен интерфейс) , СМ606 – таймер , СМ607 – CRTC (контролер за ел. лъчева тръба). При тях сигнал R/W – 0 – запис , а 1 – четене.

Структурна схема на МП :

Техника снимка 2

Фон Нойманова архитектура:
Всичко е разположено в едно адресно поле. По този начин се адресира по -лесно, но се ограничава размера за програмиране и се намалява бързодействието
II вид архитектура – адресното поле за програмата се разделя от адресното поле за данни – осигурява се по- голямо адресно поле за програмата.

Снимка - микропроцесорна

Инструкциите могат обикновено да бъдат 1,2,3 байтови.

Лекция по микропроцесорна техника 3

юни 21st, 2010

Електроника - микропроцесорна техника

В регистъра ССR вместо битове S и X има твърда 1

Видове адресации:
1.Акумулаторна – КИ – ТАВ ( трансфер от А в В )
2.Вътрешна ( подразбираща ) – свързана с управлението на SP : SP, X, CCR КИ
3.Непосредствена:
80 КИ КИ да се зареди някакво число :
DF данни данни LDA A # $ 0F ( LDAA – да се зареди акумул. А, # -
данни знак за непосредствен адрес, $ – шестнадесет. число )

4.Директна: инструкциите са 2 байтов
Лекции по електроника - МСхТ

6.Индексно : 2 байта :
КИ LDA A 1, X , където X е съдържанието на индексния рег. , а 1-отместв.
отместване А6 01
В индексния регистър предварително е зареден адрес.

7.Относителна адресация :
КИ
отместване – може да е в границите -125 до + 129
Видове инструкции:

1.Аритметични : за СМ601 +,- , за МС68HC11 +,-,*,/
2.Управляващи
3.Побитови
4.Логически

Към лекция 2 по микропроцесорна техника

Към лекция 4 по микропроцесорна техника

Лекция по микропроцесорна техника 4

юни 26th, 2010

Миркропроцесорна техника

Старшата част на адреса указва в коя банка ще се работи ,а младшата – кой регистър е.
Кодът на инструкцията се съкращава.

Регистрова адресация:

LD 33,%FA – да се запише FA(250) в регистър 33
LD R0,R12 – запис на рег.0 в рег. 12 , може да стане в рамките на една банка
LD C R6,@RR8 – индиректно регистрово адресиране. В рег. R8 и R9 е запазена информ. ,която ще се чете, а в R6 ще се прехвърля.

Периферни схеми:
1.За паралелен интерфейс. 2. За сериен интерфейс.

Периферни схеми с паралелен интерфейс :
Броя на битовете е равен на разредите на магистралата за данни – 8, 16, 32.
Предимства : много бърз обмен на данни , като може да бъде в двете посоки. Удобен при малки разстояния поради недостатъка:
Недостатък : голям брой проводници.

Електроника - микропроцесорна техника

СМ602 (МС 6821) PIA – паралелен интерфейсен адаптер

RS0 и RS1 – регистър селект (адресна линия )
CS – чип селект
IRQA – отворен дрейн ( колектор )
PA0 – PA7 – порт А PB0 – PB7 – порт В , теса идентични , могат да бъдат входове и изходи
D0 – D7 – данни , може едновременно да се изведе на порт А и порт В

Към Лекция по микропроцесорна техника 3

Ардуино – въведение

юни 26th, 2010

Ардуино

Arduino е платформа за хоби роботика и физически компютинг. Платформата Arduino е базирана на платка за вход-изход и програмна среда в голяма степен близка до езика за програмиране Processing/Wiring. Arduino може да бъде използвана за създаването на самостоятелни интерактивни проекти (предмети) или да се използва във взаимодействие с външни софтуерни програми като: Flash, Processing, MaxMSP и други.
Средата за програмиране на Arduino може да бъде свалена напълно безплатно за операционни системи като: Windows, Mac OS X и Linux.
Тъй като платформата Arduino е разработена в образователна среда е изключително лесно за всеки начинаещ да навлезе бързо в материята. Програмирането на Arduino се извършва посредством USB кабел, а не през сериен порт. Особено полезен плюс, тъй като по-голямата част от днешните компютри нямат сериен порт.

Повече за платформата очаквайте скоро…

Електроника и електронни технологии

февруари 7th, 2012
Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.

Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича „радио техника“, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби.
Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Електроника е клон на науката и технологията, която се занимава с електрически вериги, включващи активни електрически компоненти и полупроводникови устройства, като например вакуумни тръби, транзистори, диоди и интегрални схеми. Нелинейното поведение на тези компоненти и способността им за контрол на електронни потоци прави възможно усилване на слаби сигнали и обикновено се прилага (акцент в науката електроника) за информация и обработка на сигнала. Все по-широко развивана в днешно време е обработката на цифрови сигнали и създаването на цифрови схеми, които са обект на вниманието на инженери по електроника.Електрониката се различава от електрически и електро-механичната наука и технология, която се занимава с, производство, дистрибуция, комутация, съхранение и преобразуване на електрическа енергия и от други енергийни форми, с използването на кабели, електродвигатели, генератори, батерии, ключове, релета, трансформатори, резистори и други пасивни компоненти. Това разграничение започна през 1906 г. с изобретяването от Лий де Форест на триодно, електрическо усилване на слаби сигнали за радио-и аудио- сигнали с механично устройство. До 1950 г. тази област се нарича „радио техника“, тъй като основното му приложение е проектирането и теория на радио предаватели, приемници и вакуумни тръби. Днес, повечето електронни устройства използват полупроводникови компоненти за извършване на контрол на електрони. Проучване на полупроводникови устройства и свързаните с тях технологии се смята за клон на физиката на твърдото тяло, като се има предвид, че проектирането и изграждането на електронни схеми за решаване на практически проблеми, попадат под инженерство електроника.

Видео

август 7th, 2011

Цифров фотоапарат

октомври 31st, 2011

Електронно устройство - цифров фотоапаратЦифровите фотоапарати са вид фотоапарати, които работят по следния принцип: изображението не се регистрира от фотографски филм, а от специален електронен сензор със матрица CMOS или CCD. Тази матрица се състои от милиони независими елементи, които са светлочувствителни. Тези елементи се наричат пиксели. Всеки един пиксел преобразува попадналата върху него светлина в електрически заряд.
Генерираните от цялата матрица електрически сигнали с приемат от процесор, който генерира цифрово изображение. Изображението се съхранява в електронната памет на цифровия фотоапарат. Различните цифрови фотоапарати съхраняват изображенията в различен електронен формат. След като цифровия фотоапарат генерира електронно изображение то може да се прехвърли върху компютър и да се обработва при необходимост.

Таблети

октомври 31st, 2011

Електронни устройства - таблетиТаблет представлява компютър с умалени размери. С появата си електронните устройства таблети предизвикаха бум в целия свят. Всички таблети се отличават с наличието на сензорен екран („тъч скрийн“) и пълната липса на хардуерна клавиатура, които до скоро бяха неминуема част от останалите електронни устроиства от същото семейство – персонални компютри и лаптопи. Съвременните таблети позволяват въвеждането на информация чрез просто докосване на екрана (някой таблети са снабдени с електронна писалка). Таблетите играят междинна роля между електронните преносими компютри и джобните смартфони.

Климатици – електрониката в един климатик

февруари 6th, 2012

В климатиците от ново поколение можем да наблюдаваме много електронни устройства. Като цяло всичко в един нов климатик се основава на принципите на електрониката и електротехниката. Дисплейте на климатиците, които показват режима на работа, температурата и други са изцяло електронни устройства. Разбира се в един климатик има и много компоненти, които са далече от принципите на науката електроника. Въпреки всичко в наши дни е немислимо да разгледаме едно техническо изделие без да забележим електроника. Всички видове климатици се състоят от две тела -вътрешно и външно. Електронни компоненти и системи се наблюдават във вътрешното тяло на всички климатици. Външното е изделие на електротехниката. Освен това друго нещо, което съпътства всички климатици е дистанционното управление. То е изцяло електронно изделие, което има за цел да улесни изцяло живота на всеки потребител.

Recognizing the Possible Outcome of Net Neutrality

февруари 16th, 2015

When you have Satellite Internet or any kind of web service, you have to be watching what’s going on with regards to net neutrality. FCC Chairman Tom Wheeler, while speaking to the 2015 International CES tech trade exhibition, explained he feels the world wide web ought to be considered a public utility. This modification would certainly bring about Satellite Internet Providers together with all other businesses who provide accessibility to the web being made to comply with policies which govern this type of utility. In addition, Wheeler wants to see any info that journeys on the wireless network system turn out to be categorized much the same way, and the sector is strongly opposed to this kind of progress as well. Major telecom suppliers are switching from heavily controlled organizations to those which aren’t made to comply with the same volume of regulations and now the governing administration is trying to halt this shift. Wheeler won’t be able to push this specific move through by himself, because businesses offering Satellite Internet Service will likely be joined by other participants in the industry, including telecom businesses, cellular providers, along with cable service providers. The objective of Wheeler’s proposition will be to require those delivering Internet service to treat pretty much all content submitted in the same way. Carriers think they should be in the position to offer products and services to companies who would like priority delivery. In addition, the existing proposal, as per Wheeler, will allow the FCC to obtain more control over Internet service rates as well as compel businesses to enable their particular Internet access to be acquired by competing firms that would be able to make utilization of the network they built to offer the net service. Those who favor net neutrality state the FCC would not likely enforce selected policies, including regulations regarding rate controls, however this might alter at any time later on. Adversaries believe it is best to obstruct this particular move in advance. They think it will be better to introduce more competitors in the field, since this would undoubtedly limit inadequate customer support. They feel when there is true competitors in an sector regulation will be unnecessary because competition will get rid of the bad options. Wheeler is predicted to share recommended regulations on February 5, 2015 together with the other commissioners who would then vote on those policies three weeks down the road. Numerous feel smaller Internet service providers are the ones who will really benefit from this change, however they, and also the main rivals, happen to be joined in their opposition. Only time will tell what the results are when it comes to net neutrality, yet all must be paying attention to what could be forthcoming later on in the future. While you’re reading a Guide To Internet Service, you need to be aware of this potential move, no matter which kind you’re planning to choose. Your Broadband Guide will explain how anyone in the market will probably be stricken by this modification, together with individuals in the public. If this push really does happen, you’re going to carefully have to read through U.S. ISP Reviews to obtain the service plan which best suits you at a price within your budget. Fees are going to go up if companies are subjected to this transformation, and that is going to harm everybody.

Comprehending Financial Debt Merging, Its Advantages and Disadvantages

февруари 16th, 2015

Men and women, once they think of debt consolidation, typically bring to mind their very own personal finances first. This type of debt help may also be useful to firms, nevertheless, organizations that are in over their head with debt. Consolidating debts will involve obtaining a single financial loan to pay back present multiple repayments. Businesses may choose to accomplish this to secure a lower rate of interest, to go from the variable rate of interest to a set rate of interest, or to simplify the financial systems by simply repaying on one financial product. Many learn this benefits their organization as they’re able to free up money for different functions. Furthermore, businesses which struggle to keep track of all their financial obligations find this selection enables them to make payments on time as well as monitor debt repayment very easily. Nevertheless, the consolidation loan typically requires that one make use of an active commodity to guarantee the borrowed funds to reduce the potential risk of the lending company. It’s one of several downsides to consider if determining if this type of financial product is right for you. Prior to choosing this option, you need to develop a promise to not take on any type of brand new debt until the time when the loan product has been paid off. This is where lots of individuals and companies go wrong. They acquire a loan consolidation and then assume completely new debt so that they end back up in the very same predicament inside a short time period. Several discover that they wind up having to pay more interest over the long term if they select this choice, since the more affordable repayments correspond to a lengthier settlement term. Lastly, one must put property at stake to guarantee the borrowed funds. These possessions are now vulnerable if the loan just isn’t paid for as arranged. Due to this, individuals and corporations likewise must take into consideration the above when deciding if a debt consolidation loan is appropriate for their requirements. For more information on the rewards and disadvantages associated with financial obligation consolidation lending products, Go Here. You’re going to find this post will be of wonderful aid. Simplilearn has become an important site and a priceless Source of knowledge. When you get to this website, make sure you browse the selection of content articles available as well as instruction on a range of matters. You’ll be amazed at just how this company could be of assistance to you in a range of ways.

What You Need to Understand Certification as a Project Manager

февруари 16th, 2015

Would you like to undertake Project Management PMP Certification instruction, yet see you can’t work the course in your hectic schedule? Many find they are stuck in this situation since their free time is extremely constrained due to employment along with family obligations. Fortunately, Simplilearn has a answer with respect to this difficulty in the way of an online self instruction course created to provide exactly this sort of certification. Individuals who decide to research this program discover they’re able to start at any time and complete the training anywhere they’ve got access to the Internet. Vital features consist of 29 hours of content material on the web which is of the best quality. Users view 20 actual cases taken from various fields and the study course includes many quizzes and also simulation exams. Additionally, every participant will get entry to the Live doubt clarification class. Why would somebody contemplate using this training course? Individuals who acquire this kind of accreditation show that they are really committed to project management as their personal occupation and that they enjoy the necessary skills, attributes, and also knowledge to tackle various jobs. Additionally, individuals who finish the coursework see that they demand increased pay simply because they have taken this task. The average credentialed project manager will make $92,000 each year, with specific nations increasingly being happy to pay out far more to those in this particular industry because it continues to be in high demand . Workers find their personal job opportunities expand significantly if they opt to go this direction, hence individuals should try to learn much more about the program by reading through the info at Simplilearn found at http://www.simplilearn.com/project-management/project-management-and-pmp-training#/osl. It is definitely a fantastic read as well as a reference that everyone can benefit from when attempting to find out whether or not this course is ideal for their requirements. By Clicking Here, you can view the actual write-up in full and learn more about what the company is offering. When you do this, you will want to share the website with other people since the education and learning and resources encountered on this site may benefit any organization. You may even discover you will actually be recognized by the boss by sharing your great idea of making use of this web site to help the business in its entirety!

What you Must Know About Certification as a Project Manager

февруари 16th, 2015

Are you looking to undertake Project Management PMP Certification schooling, however see you can’t work the program within your tight schedule? Numerous find they happen to be in this situation because their personal time is extremely limited as a result of employment along with household obligations. Fortunately, Simplilearn has a solution with regards to this issue in the way of an online self instruction study course designed to present precisely this kind of certification. Those who choose to explore the program discover they’re able to get started at any time and do the training anywhere they’ve got an Internet connection. Key features include things like 29 hours of content material on the web that’s of the finest quality. Individuals view 20 actual illustrations pulled from various fields and the training course comes along with many quizzes as well as simulation exams. Additionally, each and every person gets entry to the Live doubt clarification class. Why should somebody contemplate using this training course? Individuals who secure this type of certification show they are really dedicated to project management as their livelihood plus they enjoy the skills, capabilities, and knowledge to handle different tasks. Furthermore, people who finish the training see that they can get better pay as they took this task. The typical credentialed project manager tends to make $92,000 each year, with certain countries actually being prepared to pay more to individuals in this particular industry as it is always in high demand . Workers find their own employment opportunities increase drastically if they opt to go this particular path, thus individuals need to learn a lot more about this program by studying the info available at Simplilearn at http://www.simplilearn.com/project-management/project-management-and-pmp-training#/osl. The material is without a doubt a fantastic read and a reference that everyone may benefit from when attempting to determine whether or not this training is ideal for them. By Clicking Here, you can see this page entirely and find out more about exactly what the provider offers. After you do this, you’ll want to share the website with other people as the instruction and assets found right here can benefit any company. You might also find you will actually be rewarded by the company simply by sharing your great idea of utilizing this website to benefit the organization overall!

Comprehending Financial Obligation Relief, Its Benefits and Drawbacks

февруари 16th, 2015

People, when they think of debt consolidation loans, often bring to mind their own individual finances first. This type of debt help may also be useful to firms, nevertheless, those who are in debt trouble. Consolidating debts entails acquiring one loan product to pay off existing multiple responsibilities. Businesses may choose to do this to obtain a lower monthly interest rate, to transfer from their changeable monthly interest rate to a permanent rate of interest, and even to ease their own bookkeeping by simply having to pay on a single fiscal product. Many discover doing this rewards their business as they are able to liberate cash for other uses. In addition, organizations that struggle to keep track of all of their obligations find this option enables them to make timely payments and follow debt reimbursement easily. Nevertheless, the debt consolidation loan typically necessitates that one use an active investment to help guarantee the borrowed funds to reduce the possible risk of the lending company. It is among the many disadvantages to take into account while analyzing if the economic product is best for you. Before you choose this option, you will need to generate a promise to not take on any brand new debt until this loan product has been paid in full. This is where lots of individuals and firms get it wrong. They will get a loan consolidation and after that assume new financial debt therefore they are back in the exact same situation in a short time period. Several discover they wind up having to pay additional interest in the long run whenever they pick this option, as the decreased installments correspond to a longer repayment term. Lastly, one must put property at risk to secure the borrowed funds. These types of possessions have become at risk when the loan product just isn’t paid as decided. Due to this, consumers and companies likewise should take into account all of the above while identifying if a loan consolidation is ideal for their needs. To learn more about the rewards and downsides of debt relief loans, Go Here. You’ll find this write-up is of wonderful aid. Simplilearn is now an important site as well as a priceless Source of information. When you get to the site, be sure to browse the variety of content articles available together with education and learning on a range of matters. You’ll be amazed at how this provider can be of help to you in a variety of areas.

Understanding Financial Obligation Relief, Its Good and Bad Points

февруари 16th, 2015

Individuals, when they bring to mind debt consolidation loans, typically think of their individual finances first of all. This kind of debt relief could also be beneficial to companies, nevertheless, organizations that are in a lot of debt. Consolidation involves obtaining just one financial loan to repay existing multiple responsibilities. Organizations may want to make this happen to secure a reduced monthly interest rate, to go from their variable rate of interest to a fixed one, and even to streamline their own bookkeeping by simply paying on one fiscal product. Many find this rewards them as they’re able to unlock money for other functions. In addition, companies which find it difficult to monitor all their outstanding debts discover this option assists them to make timely payments and also track financial obligation settlement effortlessly. Nevertheless, the loan consolidation typically requires that one use an established asset to guarantee the financial loan to lessen the potential risk of the financial institution. It’s one of many disadvantages to consider when deciding if the financial product is good for you. Before you choose this option, you must develop a dedication to not take on any type of fresh debt until this financial loan is paid in full. This is where many people and firms fail. They acquire a loan consolidation and after that assume completely new unsecured debt therefore they are back in the exact same situation inside a short time period. Some see that they wind up repaying extra interest in the long run whenever they pick this option, since the lower payments correspond to an extended payment period. Last but not least, one must set property and assets at stake to guarantee the financial loan. These kinds of assets have become in danger in the event the loan product just isn’t paid as decided. For this reason, consumers and companies likewise must take into consideration the above while determining if a loan consolidation is appropriate for them. To learn more about the benefits and disadvantages involving financial obligation relief lending products, Go Here. You’re going to find this post will be of excellent aid. Simplilearn is now an important site and a beneficial Source of info. When you go onto the website, make sure you explore the selection of posts offered as well as instruction on a range of topics. You’re going to be pleasantly surprised about exactly how this provider could be of help to you in a variety of ways.

A Pop Microphone Filter Isn’t Really a Windscreen

февруари 15th, 2015

Lots of people occasionally make the common error in judgment involving presuming that your pop microphone voice filter (also known as a pop shield), is really exactly the same thing like a voice mic windscreen, which usually it just isn’t. A microphone windscreen is exactly what it seems like — it’s a screen that protects an individual’s microphone on a stand in the wind. It is just a microphone filter that’s commonly is actually mounted on a boom holder. It functions by defending the mike from both sustained wind and in addition wind gusts. This leads to greatly improved saving quality of sound, sound which finally does sound like it were made within a recording studio rather than out in the great outdoors where wind blows with no stopping.

A pop filtration system, on the other hand, is certainly a customized filter consisting of layers of sound-deadening material that is definitely either mounted on a stand or even to the actual microphone arm. It is put between your microphone and also the speaker or even singer’s lips as a way to capture that puff involving air that may be produced whenever the individual uses a consonant like a „p“ or even a „b“ sound. They are the sounds that commonly would make a really difficult burst involving sound just as they hit the actual mike, producing a agonizing puff of sound in your audience’s ears. Every time a good quality pop microphone filter, just like an Auphonix filter is utilized, this annoying pop involving sound will be removed, and only the particular artist’s intended words tend to be heard.

To find out more, all a person needs to undertake will be to check out YouTube and type in Blue Yeti pop filter to be able to watch this video about a pop filter in order to begin to see the great things about this sort of professional microphone filter for themselves. This really is one of several myriad tools that can be usually accessible in an experienced recording artists’ studio room, that people documenting from home were without usage of before now. It’s because associated with tools like a pro-quality pop filter that the stage has been made more equitable amongst expert artists along with home recording musicians. Right now, a garage music group can take on the pros using some very simple resources as well as a YouTube channel — they’ll let the public end up being the judge!

Indications The Roof Requires Repair

февруари 15th, 2015

You get home from work at some point only to see a puddle of water located in middle on your front room floor. Chances are you’ll freak out, believing you have to purchase a completely new roof covering, but this is not necessarily the case. You might find some sort of roof repair in Portland is the better choice. Obviously, the idea is to locate these sorts of issues before any rain water starts to go into the structure. The most effective way to do this would be to inspect your roof twice yearly, in spring and then in autumn. Doing this catches any troubles before the winter season makes its presence felt and spots any sort of harm attributable to winter weather. What are different clues you’re in need of roof repair Portland?

Lost shingles are a certain sign you are in need of a roofing repair in Portland. The roof elements are actually integrated, which means that a single piece missing can easily be responsible for every part of your roof top failing. If you don’t get the missing shingles replaced inside a short time period, you’re taking a chance on a significant amount of damage, both on the inside and outside of the house. Actually, lost shingles, if they aren’t replaced quickly, can bring about total sections of the roof demanding to be replaced, if not the whole roof covering, as the sheathing beneath might be ruined.

Virtually any soft places on your roof need to be inspected since they are a signal of the need for roof repair in Portland Oregon. Whenever the roof structure gives while you move upon it, this typically means rain water has gotten beneath the roofing shingles and it has arrived at the sheathing and also supports, which in turn must be changed out. This is also true if you spot any kind of mildew and mold or moisture on your roof or spots which look to be rotting. Dark areas are one other symptom of trouble expanding likewise.

Gutters that are loose-fitting or simply broken need to be inspected as this could be a manifestation of the need to have your roof remedied. Whenever you examine the gutters, hunt for asphalt granules inside rain gutters because this indicates the shingles are disintegrating.
Even when you do not spot any kind of roof covering problems around the gutters on the home, they must be permanently fixed because loose-fitting, damaged, or even lost rain gutters can lead to roof covering troubles whenever they aren’t fixed in a timely manner. Call a specialist if you notice any of these signs to get the roof repaired quickly, hopefully without having the need to change it out.

A Country Man Can Make it Through – Having Bullets!

февруари 15th, 2015

If you happen to be a lover for that Old Farmer’s Almanac, you’ll know the estimates happen to be for the coming winter season to generally be one of the coldest in many years, plus the cool is currently in the air already in nearly all places. Deer hunting season is approaching, and therefore already hunters just about everywhere are preparing their own gear, looking into their favorite hunting grounds and also spending some time within the woodlands, looking at the actual clues so they will likely understand where to search when the season starts. One thing every single hunter ought to be intending to perform is to buy ammo online. Exactly why on the Internet? Due to the fact it’s a great deal less expensive on the Internet, and so much more easily available! You will find zero long lines or vacant cabinets. Almost all websites are actually arranged to ensure that the selection demonstrates correctly as it is offered, so you can generally establish quantity straight away. There is no such thing as a far better location to buy rifle bullets in bulk, and next hunting season apart, there has under no circumstances been a time when it appeared like a better thought as compared to right now to fill up simply on normal principles. A country boy may survive … yet most of them will make it a whole lot better employing a great big cache of bullets!

What to Do When Your Computer Acts Wonky

февруари 15th, 2015

Individuals right now use pcs from house to keep up address books, recipe files, pay charges, watch movies along with television shows, deliver e-mails, speak on the mobile phone, play video games, shop, schedule appointments, and also talk with their particular medical doctors. Companies make use of them for billing, stock, processing, sales, employee records, design and style – the volume of ways in which PCs make our lives to operate normally within this time period is all but unlimited. It’s for this reason then, that folks not surprisingly get very disappointed any time items go wrong with their own laptop or computer. Thankfully, many of them eventually learn about Reimage repair service software.

While many individuals know how to perform the tasks they find enjoyable performing on the PC, only a few individuals know how to proceed when things abruptly fail to work on their own desktops like they ought to. Any time their own personal computer stops operating as it usually performs, they’re out of the blue nearly as incapacitated as these are generally if their auto breaks down! Generally, the very first thing individuals notice is something is unique. It will simply be their personal computer now takes much longer and also much longer to be able to boot upward. Possibly the very same laptop or computer that just a few days before zipped along now acts just as if it requires a tonic. Perhaps you are acquiring plenty of pop-up ads as well as malfunction announcements. There are a number of explanations why your laptop might all of a sudden begin performing wonky.

Should you be like the majority of non-computer literate folks, you’ll finish up being forced to undo every one of the plugs to your laptop or computer and even take it in into a fixit shop anywhere, leave it for a week or two and also spend top dollar regarding a little something an individual would have accomplished on your own had you simply been educated about reimage plus (reimages.org/whydoesslow.php). Most involving the actual time, ReimagePlus may fix your personal computer on-line, rebuilding it for its principal functioning condition. It can do things such as revise drivers, replace data that have become dodgy and even do this without the need of unsettling one of your programs or data, resolve anything that could be off with your current laptop’s computer system registry, clear away spy-ware, viruses, and so forth. It’s actually a one stop personal computer fix!

According to the pro you study, it’s now considered that there are as many or perhaps even more computers throughout the particular globe right now than you can find folks. That’s a great number of computers, and produces a powerful declaration for how vital they have become to all of us. Quite often, if you don’t possess a appliance difficulty, you shouldn’t have to successfully take your laptop or computer inside the repair center as well as suffer lacking it for several days. Just like any reimage plus review is likely to expose, Reimage can be obtained 24/7, and possesses a good background next to none. In case your laptop or computer starts to act a little strangely, check out reimages.org, and find a handle on your difficulty right before it expands into something actually a whole lot worse!