Електроника. Електронни устройства.

Наименованието на науката “електроника” има гръцки произход и произлиза от думата “електрон”, която в буквален смисъл означава кехлибар (тъй като кехлибарът е използван от древните гърци при опитите свързани с електро-статичните взаймодействия). Точно с това се свързват всички протичащи процеси и явления в сферата на електрониката. Тези процеси обхващат физически и химически взаимодействия и явления в среда на вакуум, в различни газови среди или в кристалната решетка на дадено твърдо тяло.
В днешно време електронни съоръжения и устройства са разпространени в почти всички сфери на човешкия живот – бита, автомобилната и други видиве промишленост, стопанството, бизнеса и други. Чрез електронни устройства се управлява, контролира, изчислява и други.
Проектирането и конструирането на електронни устройства се подчиняват на законите на електротехниката, схемотехниката, теорията на полупроводниковите елементи и електронни схеми и други, а самите електронни устройства се реализират посредством различни елементи (активни – източници на енергия и пасивни – елементи, които НЕ генерират енергия), като: източници на електродвижещо напрежение (ЕДН); източници на електродвижещ ток (ЕДТ); микроконтролери; диоди; транзистори; електронни лампи; резистори; кондензатори; бобини и др.
Електрониката е специалност в която заемат място дисциплини като: Аналогова,Цифрова и Импулсна схемотехника; Теория на електронните схеми (ТЕС); Полупроводникови елементи(ППЕ); Токозахранващи устройства (ТЗУ); Измервания в електрониката(ЕИ); Основи на компютърните технологий (ОКТ); Програмиране и основните за техническите науки: Физика, Химия, Математика и Техническо документиране и чертане. Тези дисциплини са тясно свързани една с друга и при създаването на електронни устройства се прилагат законите на всяка една от тях.

Comments are closed.