Archive for the ‘Лекции’ Category

Лекция по микропроцесорна техника 4

събота, юни 26th, 2010

Миркропроцесорна техника

Старшата част на адреса указва в коя банка ще се работи ,а младшата – кой регистър е.
Кодът на инструкцията се съкращава.

Регистрова адресация:

LD 33,%FA – да се запише FA(250) в регистър 33
LD R0,R12 – запис на рег.0 в рег. 12 , може да стане в рамките на една банка
LD C R6,@RR8 – индиректно регистрово адресиране. В рег. R8 и R9 е запазена информ. ,която ще се чете, а в R6 ще се прехвърля.

Периферни схеми:
1.За паралелен интерфейс. 2. За сериен интерфейс.

Периферни схеми с паралелен интерфейс :
Броя на битовете е равен на разредите на магистралата за данни – 8, 16, 32.
Предимства : много бърз обмен на данни , като може да бъде в двете посоки. Удобен при малки разстояния поради недостатъка:
Недостатък : голям брой проводници.

Електроника - микропроцесорна техника

СМ602 (МС 6821) PIA – паралелен интерфейсен адаптер

RS0 и RS1 – регистър селект (адресна линия )
CS – чип селект
IRQA – отворен дрейн ( колектор )
PA0 – PA7 – порт А PB0 – PB7 – порт В , теса идентични , могат да бъдат входове и изходи
D0 – D7 – данни , може едновременно да се изведе на порт А и порт В

Към Лекция по микропроцесорна техника 3

Лекция по микропроцесорна техника 3

понеделник, юни 21st, 2010

Електроника - микропроцесорна техника

В регистъра ССR вместо битове S и X има твърда 1

Видове адресации:
1.Акумулаторна – КИ – ТАВ ( трансфер от А в В )
2.Вътрешна ( подразбираща ) – свързана с управлението на SP : SP, X, CCR КИ
3.Непосредствена:
80 КИ КИ да се зареди някакво число :
DF данни данни LDA A # $ 0F ( LDAA – да се зареди акумул. А, # -
данни знак за непосредствен адрес, $ – шестнадесет. число )

4.Директна: инструкциите са 2 байтов
Лекции по електроника - МСхТ

6.Индексно : 2 байта :
КИ LDA A 1, X , където X е съдържанието на индексния рег. , а 1-отместв.
отместване А6 01
В индексния регистър предварително е зареден адрес.

7.Относителна адресация :
КИ
отместване – може да е в границите -125 до + 129
Видове инструкции:

1.Аритметични : за СМ601 +,- , за МС68HC11 +,-,*,/
2.Управляващи
3.Побитови
4.Логически

Към лекция 2 по микропроцесорна техника

Към лекция 4 по микропроцесорна техника

Лекции по микропроцесорна техника част 2

събота, май 29th, 2010

Основни функции на микропроцесорна система :
1. Запис на данни в паметта .
2. Четене на данни от паметта.

Микропроцесорна техника

Четене на данни и инструкции при Харвардска архитектура :
Управление ( различно за отделните МП ) :
МП фамилия – ИС , които имат общи сигнали за управление : напр. СМ601 – МП , СМ602 – PIA (паралелен интерфейс) , СМ603 – ACIA (асинхронен интерфейс) , СМ606 – таймер , СМ607 – CRTC (контролер за ел. лъчева тръба). При тях сигнал R/W – 0 – запис , а 1 – четене.

Структурна схема на МП :

Техника снимка 2

Фон Нойманова архитектура:
Всичко е разположено в едно адресно поле. По този начин се адресира по -лесно, но се ограничава размера за програмиране и се намалява бързодействието
II вид архитектура – адресното поле за програмата се разделя от адресното поле за данни – осигурява се по- голямо адресно поле за програмата.

Снимка - микропроцесорна

Инструкциите могат обикновено да бъдат 1,2,3 байтови.

ЛЕКЦИЯ 1 ПО МИКРОПРОЦЕСОРНА ТЕХНИКА

събота, май 29th, 2010

Микропроцесорите. Тенденции в развитието.

Цифрово устройство управлявано по програмен път . Начини за увеличаване на производителността : 1.увеличаване на тактовата честота ; 2. увеличаване на битовете на шината данни.
Дума на процесора = разрядите на шина данни
Представители на поколенията на микропроцесорите :

Електроника - микропроцесори

Блокова схема на микропроцесорна система:
Електроника - блокова схема

В микропроцесора има АЛУ , регистри и др.
RAM – Kbytes to Mbytes ROM – видове
Вх. / Изх. – периферни устройства
Тенденции: увеличаване на битовете ; намаляване на консумацията ; увеличаване на тактовата честота
Производство на микроконтролери – специализирани едночипови микрокомпютри обикновено съдържат АЦП и ЦАП
Приложение за промишлени устройства:

Микро електроника

Усилватели

сряда, март 24th, 2010

Усилването на електрическите сигнали представлява управление по даден закон на енергията на електрически източник. Устройствата, които осъществяват управлението и усилването се наричат усилвателни устройства или електронни усилватели. Източникът на управляващ сигнал изразходва някаква мощност за управление. От своя страна усилвателят доставя известна мощност в изхода си, свързана по определен закон с управляващата, входната мощност. За усилване и усилватели може да се говори само тогава, когато изходната (управляваната) мощност Po е по-голяма от входната (управляващата) мощност Pi т.е.

Po > Pi

Фототранзистор

вторник, март 23rd, 2010

Фототранзистор (или както някои хора го наричат -  фотодиод ) е полупроводников,  малкоинерционен преобразувател с висока чувствителност, който преобразува светлинни в електрически сигнали. При фототранзисторите, за разлика от всеки обикновен транзистор, като емитери се използват падащите  снопове светлина. Под понятието фототранзистор може да се разбере транзистор  с изключена база, който едновременно изпълнява функцията на индикатор и усилвател на ток.

Какво означава “транзистор” ?

неделя, март 7th, 2010

Понятието транзистор означава полупроводников елемент, който осигурява усилване по ток, напрежение или мощност на  входните сигнали. Според вида на основните токоносители в PN преходите на транзисторите, те се делят на NPN и PNP транзистори. Съответно в първия вид основни токоносители са електроните, а във втория дупките (първите се характеризират с по-голямо бързодействие).

транзистори

Определяне на стойността на един резистор (съпротивление) в зависимост от цветните ленти върху него

четвъртък, февруари 11th, 2010

Най-широко разпространеният метод за маркиране на един резистор е този с четири цветни ленти, изобразени около резистора. Първите две от тези ленти отговарят на първите две цифри от стойността на съпротивлението на резистора, третата съответства на множителя, с който се умножават предишните две и последната лента (в каталозите означена или като сребърна, или като златна) показва толеранса – позволеното отклонение от стойността на съпротивлението. Толерансът винаги е в проценти. Сребърната и златна лента винаги се намират на последно място и са на определено растояние от останалите три. В каталога, даден по-долу, буквите “К” и “М” означават съответно “кило’ – 1 000 и “мега” – 1 000 000.

Видове схеми

четвъртък, януари 21st, 2010

Аналогови схеми

Широкото разпространение на електронната техника в промишлеността, екологията, бита и транспорта обуславя необходимостта от проектирането на разнообразни аналогови и цифрови електронни схеми. Въпреки нарастващия дял на цифровите схеми в електронните устройства съществуват поне три факта, които правят аналоговите схеми все по-необходими. Първо, естественият свят е аналогов. Следователно аналоговите схеми са необходими в системите за събиране на информация, за да подготвят аналоговата информация за преобразуване в цифров вид. Второ, все още остават много важни приложения, които се изпълняват най-добре от смесени (аналогово-цифрови) устройства. Такива са случайте, когато аналогови схеми (например мащабиращи усилватели, нискочестотни филтри, преобразуватели на ток в напрежение и усилватели на мощност) се използват като входни и изходни стъпала в аналогово-цифровите и цифрово-аналоговите преобразуватели. Трето, прецизни и сложни цифрови системи моделират поведението на аналогови схеми. Следователно богатството от методи за проектиране на аналогови електронни схеми може да бъде ценна основа и за създаване на цифрови схеми и устройства.

Цифрови схеми

Цифровите схеми са основен и изключително важен дял на електрониката. Макар и по-късно появили се, те претърпяват такова бурно развитие и усъвършенстване, че за рамките на един съзнателен човешки живот е отчайващо невъзможно детайлното им опознаване и изучаване. Специалистът по електроника и специално по цифрова електроника е изправен пред изтощителния процес на догонване на новостите, а като награда му остава тягостното чувство на непрекъснато изоставане. И въпреки това, приятното усещане и удовлетворението от научаването на нещо ново, от усвояването, синтезирането или усъвършенстване на схеми и устройства са достатъчен стимул за всеки посветил кариерата си на цифровата електроника.

Импулсни схеми

В съвременната техника широко се използват импулсни и цифрови устройства и схеми. Развитието на техниката и технологиите позволяват създаването и масовото използване на интегрални микросхеми, с помощта на които се осъществява обработката на информацията в различни области на живота въобще и в частност, в комуникационните и информационни системи, в измервателната техника, автоматиката, радиолокацията, радионавигацията и др.

След краткото въведение е добре да кажем каква точно е ралзиката между различните видове схемотехника и схеми. Например:
1.    В аналоговите електронни схеми носител на информацията е амплитудата на сигнала. Всички аналогови сигнали могат да се представят като сума от безброй хармонични трептения. Аналоговите схеми намират приложение в почти всяко електронно устройство с предназначение за бита, промишлеността и транспорта – в аудио- и видеотехниката, радиоприемниците и предавателите, сензорните схеми и устройства, медицинските уреди и др.
Класификация на аналоговите електронни схеми: Според своето предназначение аналоговите електронни схеми се делят на линейни и нелинейни(функционални преобразуватели). В групата на линейните схеми най-широко са разпространени усилвателите и активните филтри. В най-общ смисъл усилвателите са транзисторни схеми, чиято функция е да усилват маломощни входни сигнали. Според вида усилвателите са постоянно и променливотокови. Входният сигнал при постояннотоковите усилватели може да бъде напрежение или ток. За тях усилването започва от честота нула херца на сигнала. Променливотоковите усилватели се делят на три групи в зависимост от честотната област, която обхващат: нискочестотни (20Hz-1MHz), високочестотни (1MHz-100MHz) и свръхвисокочестотни (100MHz-10GHz).
Схеми - класификация
Активните филтри представляват транзисторни електронни схеми, които пропускат с малки промени сигнали в определена честотна област и задържат сигналите с всички останали честоти. Следователно филтрите въздействат избирателно(селективно) върху амплитудата на преминаващите през тях сигнали с различни честоти. Основните експлоатационни характеристики на филтрите са АЧХ – амплитудно-честотна характеристика и ФЧХ – фазово-честотна характеристика. В зависимост от честотата на пропускане филтрите се делят на: нискочестотни филтри-НЧФ, високочестотни филтри-ВЧФ, лентови филтри-ЛФ и заграждащи(реджекторни) филтри-ЗФ.
Функционалните преобразуватели са електронни схеми, които имат нелинейна предавателна характеристика. Към тях спадат генераторите, логаритмичните усилватели, ограничителите, модулаторите и др. Най-голямата група функционални преобразуватели са генераторите, които самостоятелно (ез вънпно въздействие) произвеждат сигнали с определена форма, амплитуда и честота.

2.    Обект на цифровата схемотехника са схеми и системи, в които като правило могат да се определят само две възможни състояния. Те могат да се представят чрез токово и безтоково състояние на верига, състояние на затворен и отворен ключ и др. Обикновено тези състояния се представят чрез две различни стойности на напрежение, условно наречени H(high – Високо) и (Low – Ниско).
На тези две състояния в цифровите схеми се присвояват логически нива ’0′ и ’1′, като цялото им поведение се описва посредством законите на двоичната логика. Когато на високото ниво е съпоставена логическа ’1′, а на ниското – логическа ’0′, логиката се определя като положителна. В обратния случай логиката се определя като отрицателна.В цифровите схеми се използват и двете логики, но положителната се прилага по-често.
Схеми - логически нива
Практически всяко логическо ниво, в цифровите схеми, представлява област от стойности на напрежението. Логическите ’1′ и ’0′  се представят като стойности на напрежение намиращи се между определени минимална и максимална стойност.
Схеми - области
Горната фигура илюстрира областите на логическите нива. Напреженията Umin’1′ и Umax’1′ определят съответно минималната и максималната стойност на логическата ’1′. Аналогично е за стойностите на логическата ’0′. Областта между Umax’0′ и Umin’1′ се нарича неопределена зона. Всяко напрежение от тази област може да се възприеме като ’0′ или ’1′ без да е сигурно какво ще се случи. В различните схеми, различните видове логики могат да имат области на логически ’0′ и ’1′ с различна големина и асиметрично разположени спрямо захранващото напрежение на тези схеми. Също така областите на логическите нива са различни за изходните и входни сигнали на логическите елементи в схемите. Големината им осигурява правилна работа при промяна на паарметрите на схемите от температурата, натоварването, захранващото напрежение, въздействието на шумовете и технологичните отклонения. За да се гарантира правилна работа при свързването на елементите е необходимо областите на изменение на входните сигнали да са по-широки от областите на изменение на изходните сигнали. При това областите на входните логически нива на електронните схеми трябва да припокриват областите на изходните логически нива. Това е необходимо и при свързването на логически елементи от различни фамилии за съвместна работа.

3. Характерно и общо за електрическите импулси е скоковото изменение на токовете и напреженията. Затова в схемите за формиране на електрически импулси има много общи идеи и технически решения, което позволява да се обединят схемите за формиране на импулсите в един общ клас импулсни схеми. Техническата област, използваща импулсни схеми за решаване на много технически задачи се нарича импулсна схемотехника.
Електрическите импулси от токове и напрежения са удобни за използване като дискретни сигнали в много области на техниката: комуникации, радиолокация, телевизия, компютърна техника, автоматика, телеуправление и телесигнализация, телемеханика, измервания на електрични и неелектрични величини и др.
Електрическите импулси на ток или напрежение са особено удобни да се използват за представяне на различна информация в много области на техниката.
Дискретни са сигналите, приемащи точно определен брой значения в някакъв интервал от време. В повечето случаи се използват двоични сигнали. Информацията, представяна с дискретни сигнали се нарича дискретна или цифрова информация.
Системите, в които дискретните сигнали са импулси се наричат импулсни, а системите, използващи сигнали от високи и ниски нива на напрежение се наричат потенциални. Ако за сигнали се използват импулси и нива, системите се наричат импулсно-потенциални.
Развитието на технологиите и схемотехниката позволяват създаването на много технически устройства, реализиращи редица логически и математически операции. Използването на такива елементи определя нова техническа област, наречена импулсна схемотехника. Тя позволява създаването на технически устройства с малки размери и много малка консумация на ток, намаляването на размерите и масата на апаратурите, което в много случаи е особено важно.
Широкото използване на такива сигнали развива ново направление в техниката – дискретна или цифрова техника.